0.0
- reviews

Restaurant

Chukachuborantana

1-20-7 Sangendyaya - , 154-0024 Setagaya-ku Tokyo Japan

-
menu
-
ambience
-
service
-
price
Category: Restaurant
Types of Cuisine: Cinese, Asian, Italo cinese
Restaurant Chukachuborantana Sangenjaya
GET DIRECTIONS
Restaurant Chukachuborantana Sangenjaya